A rokkantsági ellátásokat érintő változások

Rokkantsági nyugdíj helyett Öregségi nyugdíj
Amennyiben Ön az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2011. december 31-éig betöltötte, a változás Önt csak annyiban érinti, hogy a korábbi rokkantsági nyugellátását a továbbiakban öregségi nyugdíjként kapja. A változás következtében a nyugdíjának összege nem változik, és a korábbiakkal megegyezően évente emelkedik.
Baleseti rokkantsági nyugdíj helyett Rokkantsági ellátás
Amennyiben Ön 2011. december 31-én   baleseti rokkantsági nyugdíjban   részesült, a továbbiakban ellátását változatlan összegben, rokkantsági ellátásként  kapja, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény  32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. Ellátásának összege a korábbiakkal megegyezően évente, a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedni fog. Mindezzel kapcsolatban jelenleg Önnek semmilyen tennivalója nincs. Rokkantsági ellátásának folyósítása mellett Önnek is lehetősége van munkát vállalni. Ezt az ellátásának folyósítása mellett mindaddig megteheti, amíg – 2012. július 1-jét követően elért – jövedelme 3 egymást követő hónap átlagában nem haladja meg a minimálbér másfélszeresét, vagyis 139.500 Ft-ot. Fontos tudni azt, hogy amennyiben jövedelme a három hónap átlagában ennél magasabb lesz, akkor a rokkantsági ellátása megszüntetésre kerül.
Átmeneti járadék helyett Rokkantsági ellátás
Amennyiben Ön 2011. december 31-én átmeneti járadékban részesült, az ellátását a továbbiakban változatlan összegben, rokkantsági ellátásként kapja, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján. Ellátásának összege 2013-tól évente, a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedik. Rokkantsági ellátásának folyósítása mellett Önnek is lehetősége van munkát vállalni. Ezt az ellátásának folyósítása mellett mindaddig megteheti, amíg – 2012. július 1-jét követően elért – jövedelme 3 egymást követő hónap átlagában nem haladja meg a minimálbér másfélszeresét, vagyis 139.500 Ft-ot. Fontos tudni azt, hogy amennyiben jövedelme a három hónap átlagában ennél magasabb lesz, akkor a rokkantsági ellátása megszüntetésre kerül.
Rendszeres szociális járadék helyett Rokkantsági ellátás
Amennyiben Ön 2011. december 31-én rendszeres szociális járadékban részesült és az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárát betöltötte, illetve 57. életévét 2011. december 31-ig betölti, az ellátását a továbbiakban változatlan összegben rokkantsági ellátásként kapja, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján. Ellátásának összege 2013-tól évente, a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedik. Rokkantsági ellátásának folyósítása mellett Önnek is lehetősége van munkát vállalni. Ezt az ellátásának folyósítása mellett mindaddig megteheti, amíg – 2012. július 1-jét követően elért – jövedelme 3 egymást követő hónap átlagában nem haladja meg a minimálbér másfélszeresét, vagyis 139.500 Ft-ot. Fontos tudni tehát azt, hogy amennyiben a jövedelme a három hónap átlagában ennél magasabb lesz, akkor a rokkantsági ellátása megszüntetésre kerül.
Rehabilitációs kártya
Ön  I. baleseti rokkantsági nyugdíjban  részesül, és 57. életévét 2011. december 31-ét követően tölti be, ezért az átalakuló rendszer változásai Önt több tekintetben is érintik.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján eddigi ellátásának megnevezése 2012. január 1-jétől felülvizsgálatának elvégzéséig az alábbiakban részletezett feltételek mellett rehabilitációs ellátásra változik, az ellátása változatlan összegben történő folyósítása mellett.
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy egészségi állapota és körülményei a munkavállalásban akadályozzák, akkor 2012. március 31-éig a mellékelt NYILATKOZAT-nak a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez történő benyújtásával kérheti a felülvizsgálatát. Ennek a felülvizsgálatnak a célja, hogy megállapítsa az egészségi állapotának mértékét, illetőleg minősítse a foglalkoztathatóságát, valamint a rehabilitálhatóságát. A vizsgálat elvégzéséig az ellátását változatlan összegben folyósítják tovább.
Mindaddig, amíg a felülvizsgálatára nem kerül sor, az ellátás mellett – esetlegesen fennálló – keresőtevékenység folytatására továbbra is a 2011. december 31-én hatályos rendelkezések az irányadóak.

Amennyiben a felülvizsgálata eredménye alapján az Ön foglalkoztathatósága rehabilitációs eljárás indítását nem indokolja, a felülvizsgálatot követően rokkantsági ellátásban fog részesülni, amelynek összege megegyezik az addig folyósított ellátás összegével.

Ha a felülvizsgálata eredménye alapján az Ön foglalkoztathatósága rehabilitációs eljárással, vagy tartós rehabilitációs foglalkoztatással helyreállítható, akkor a továbbiakban az egészségi állapotának megfelelő, fix összegű rehabilitációs ellátásban fog részesülni. Ebben az esetben Ön együttműködésre kötelezett az illetékes szervekkel, a munka világába történő mielőbbi visszatérése érdekében.

Attól függetlenül, hogy Ön kéri-e a felülvizsgálatot, munkaviszonyt létesíthet – az ellátás melletti keresőtevékenysége folytatására vonatkozó 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelően – és jogosult a Rehabilitációs Kártyára. Ha a Rehabilitációs Kártyát igényli és munkavállaláskor munkáltatójának bemutatja, akkor könnyebben kaphat munkát, mert munkáltatója ez alapján mentesül az Ön munkabérét terhelő közteher-fizetési kötelezettség alól. A Rehabilitációs Kártyát a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől/rehabilitációs hatóságtól lehet igényelni.
Lehetősége van továbbá munkaviszonyt létesíteni a Start közmunkaprogramok keretein belül is.
A munkaviszony létesítésével, az aktuális állásajánlatokkal kapcsolatban további információért kérjük, keresse fel a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központot.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
a 2011. évi CXCI. törvény 33.§ (4) bekezdése alapján rehabilitációs ellátása 2012. május 1. napjával a törvény erejénél fogva minden olyan személynek megszűnik, aki 2012. március 31-éig nem nyújtja be a felülvizsgálat iránti kérelmét.
Aki a 2012. március 31-i határidőt önhibáján kívüli ok miatt elmulasztja, a felülvizsgálat iránti kérelmét csak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 66. §-ában foglaltak szerinti – igazolási kérelemmel együtt nyújthatja be a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, amelyben igazolnia kell mulasztásának önhibáján kívüli okát.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a határidő elmulasztása vagy az igazolási kérelem esetleges elutasítása esetén már csak az új ellátásra vonatkozó szabályok szerint, mint új kérelmező kezdeményezheti az egészségkárosodás alapján járó ellátás megállapítását.

Rehabilitációs kártya használata

Rokkantsági ellátások változása

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.